VEDTÆGTER

RØRBY-VÆRSLEV IDRÆTSFORENING 1989

§1

Foreningens navn er Rørby-Værslev IF, stiftet den 20. marts 1989.

Foreningen er en sammenslutning af Rørby Ungdoms- og Idrætsforening, stiftet 1906 og Værslev Gymnastikforening, stiftet den 5. juli 1904.

Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune.

§2

Foreningens formål er at udbrede og fremme interessen for idræt og andet kulturelt virke, i lokalsamfundet i og omkring Rørby, ved at tilbyde et aktivt foreningsliv, og fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Vi har også til formål at lære klubbens medlemmer, ledere og instruktører at udvise sportslig og værdig optræden i og uden for foreningen. Foreningen ligger hovedvægt på bredden, og det sociale samvær, men understøtter også elite sport.

§3

Foreningens er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeningen igennem DGI Vestsjælland.

Foreningen kan efter behov, tilslutte sig andre organisationer og specialforbund under D.I.F.

§4

Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grunde hertil.

Det udelukkede medlem, kan anke afgørelsen på først kommende generalforsamling.

§5

§5.1:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

A Formand

B Kasserer

C Næstformand

D Sekretær

E Formændene for de i § 6 anførte udvalg.

§5.2:

Valg til bestyrelsen følger nedenstående princip:

Formand og sekretær vælges ulige år.

Næstformand og kasserer vælges lige år.

De i § 6 og 7 valgte formænd indgår i bestyrelsen

Der vælges en suppleant under pkt. 5.1. A, C og D til bestyrelsen for en 1 års periode

Der vælges en personlig suppleant for kassereren jf. 5.1.B (følger valg perioden).

§5.3:

Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode – disse vælges på skift.

En revisorsuppleant vælges for 2 år.

§5.4:

Valgbar til bestyrelsen er et medlem, der er fyldt 18 år.

§6

Bestyrelsen nedsætter selv udvalg til varetagelse af respektive aktivitetsområder.

Udvalgene kan ikke økonomisk forpligte bestyrelsen uden dens samtykke.

§7

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

Udvalgene kan ændre deres forretningsorden efter behov, men de bør tages op til kritisk revision årligt umiddelbart efter generalforsamlingen.

For hver af de aktiviteter, som er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, vælges et udvalg efter behov.

Formanden og udvalgsmedlemmerne vælges på et afdelingsmøde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Formand og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år.

Der vælges blandt udvalgsmedlemmerne en personlig suppleant for formanden (følger valgperioden).

Afdelingsmøde varsles minimum 14 dage før afholdelse ved opslag på træningsstedet. Samtidig skal bestyrelsen adviseres ved mindst formanden.

§8

Kontingent fastsættes af udvalgene.

§9

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

§10

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af februar, og indkaldes via de sociale medier med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal dog kræver udelukkelse af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 dele af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Aflæggelse af udvalgsformændenes beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Behandling af forslag.
 • Valg af bestyrelse i.h.t. §5 stk. 1 og 2
 • Valg af suppleanter i.h.t. §5 stk. 2
 • Valg af revisor i.h.t. §5 stk. 3
 • Eventuelt

§12

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ del af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§13

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

§14

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan ændre forretningsordenen efter behov, men bør tage den op til kritisk revision årligt, umiddelbart efter generalforsamlingen.

§15

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over ½ af bestyrelsen stemmer herfor.

§16

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Protokollen underskrives af bestyrelsen/udvalg senest ved næste møde.

§17

Foreningens regnskabsår fra 1.1. til 31.12. og senest 31.1. afgiver bestyrelsen regnskabet til revisorerne.

§18

Foreningen kan kun opløses når ⅔ del af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (indkaldelse iflg. § 12.).

Ophører foreningen at eksistere, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet til Kalundborg kommune.

 

Januar 2017 §10 revideret. Indkaldelse via dagspressen ændret til sociale medier. Vedtaget på generalforsamling 2015

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26. februar 2010.

Tidligere ændringer:

 1. februar 2008 (revideret pga storkommune Kalundborg)
 2. februar 2000 (revideret)
 3. marts 1989 (stiftende)